Przyszłość należy do miast

Stu­dia miejskie to spec­jal­ność real­i­zowana w ramach kul­tur­oz­naw­st­wa na poziomie studiów mag­is­ter­s­kich. Celem pro­gra­mu jest wyposaże­nie stu­den­ta w narzędzia teo­re­ty­czne pozwala­jące na samodziel­ną inter­pre­tację zjawisk społeczno-kul­tur­owych funkcjonu­ją­cych w przestrzeni miejskiej. Istot­nym ele­mentem wyk­sz­tałce­nia absol­wen­ta będzie zdol­ność kry­ty­cznego myśle­nia o prob­lemach mias­ta i zna­j­dowa­nia możli­wych dla nich rozwiązań, a także umiejęt­ność wnikli­wego opisy­wa­nia dzi­ałań kul­tur­al­nych w obszarze mias­ta (w tym w insty­tuc­jach kul­tu­ry, takich jak muzea, galerie sztu­ki, kina, teatry). Innym kom­po­nen­tem przy­go­towa­nia w zakre­sie anal­iz pro­cesów kul­tur­otwór­czych i związanych z nimi przemi­an społecznych będą: uważność; este­ty­cz­na i ety­cz­na odpowiedzial­ność za wspól­ną przestrzeń; wrażli­wość na wszelkiego typu nierównoś­ci, mar­gin­al­iza­c­je, prze­moc.
dr Piotr J. Fer­eńs­ki
Wybierz stu­dia miejskie na kul­tur­oz­naw­st­wie!
rekru­tac­ja online

Najnowsze wpisy

W Barbarze rusza Akademia Miejska. Sprawdź jak działa miasto

Stre­fa Kul­tu­ry Wrocław zaprasza do Bar­bary na „Akademię Miejską” – nowy cykl dla liceal­istów i stu­den­tów. Tem­atem rozmów będą roz­maite, niekiedy trudne dylematy sąsiedzt­wa w przestrzeni mias­ta, a uczest­ni­cy będą […]

Fotorelacja z wernisażu Miasto/obiekt-yw

13 czer­w­ca 2017, czyli równo 45 lat od otwar­cia pier­wszych w Polsce studiów kul­tur­oz­naw­czych, ofic­jal­nie zain­au­gurowal­iśmy dzi­ałal­ność spec­jal­noś­ci Stu­dia miejskie. Zaprasza­my do obe­jrzenia fotorelacji z wernisażu Miasto/obiekt-yw. Stu­dia miejskie na […]

Spotkanie „Nauczyć mieszkać. Modernizm i emancypacje”

Dnia 10 czer­w­ca, w niedawno otwartym Muzeum Teatru im. Hen­ry­ka Tomaszewskiego odbyło się spotkanie zor­ga­ni­zowane przez Wrocławs­ki Odd­zi­ał Pol­skiego Towarzyst­wa Kul­tur­oz­naw­czego pt. „Nauczyć mieszkać. Mod­ern­izm i eman­cy­pac­je”, którego celem było […]

Zobacz wszys­tkie wpisy